x העוצמה בשירות

אפיוני שירות בהתאם למערכת ניהול האיכות ISO-9002

       אפשרויות שירות מוצעות ללקוח:     1.         ביטוח שנתי מקיף.

                                                            2.         שירות לפי  “פיקס”.

                                                            3.         שירות לפי “קריאת שבר”.

                                                            4.         שירות לפי דרישות מנה”ר.

1.         ביטוח שנתי מקיף.

            ביטוח ואחזקה שנתיים למוצר למשך 12 חודשים כולל שעות עבודה מושקעות, נסיעות, ביקורי טכנאי, הובלות וחלקי חילוף.

            מחיר הביטוח קבוע ונקבע לפי מחירון החברה ובהתאם לדגם וקוד המוצר אשר ברשות הלקוח.

2.         שירות לפי “פיקס”

            השירות הינו ל12  חודשים כולל כל חלקי החילוף, שעות עבודה מושקעות, ביקורי טכנאי, הובלות וחלקי חילוף.

            שירות “פיקס” יינתן בעיקר לגופים, מוסדות וארגונים גדולים אשר בשרותם מגוון רחב ומספר רב של מוצרים.

            “פיקס”- משמעו כל קלקול שנוצר ו/או תקלה במוצר יתוקנו במסגרת מחיר קבוע ואחיד ללא תחשיב וחיוב בגין שעות עבודה, ביקורי טכנאי וחלקי חילוף.

            החיובים יהיו בהתאם למספר הפעמים שהתקלקל המוצר השנה ואולם תנתן אחריות למשך שלשה חודשים לכל תיקון.

3.         שירות לפי “קריאת שבר”

            כל קריאת שירות אשר נפתחה לבקשה  ו/או  פנייה של לקוח תענה בהקדם האפשרי ובזמן תגובה מהיר.  נציג טכני של החברה ישלח לבדיקת

            המוצר. במקרה ויידרש ליטול המכשיר או המכונה למעבדת השירות תתכן אספקת מכשיר חלופי.

             בהתאם לבדיקה אשר נערכת בבית הלקוח או במעבדת השרות תישלח הצעת  מחיר ללקוח  הכוללת פירוט חלפים הנדרשים להחלפה במידת הצורך וכן תמחור שעות עבודה נדרשות.

            מייד לאחר קבלת אישור הלקוח באמצעות הזמנה או אישור על גבי טופס הצעת המחיר, תועבר הוראת עבודה למעבדת החברה לתיקון יסודי, בדיקה מקיפה ובקורת טרום אספקה.

           לשירותכם בכל עת , לפניות, הבהרות, בקשות — שלום קובי מנהל השירות — shalom@mazag.co.il