GT-911 Performance

 סידרת המחץ של מגרסות הנייר המחלקתיות מבית —        SHRED-EX        — ה ע ו צ מ ה  ב ג ר

 

 

 GT-959  Performance –   סידרת המחץ של מגרסות הנייר המשרדיות  מבית  SHRED-EX   —  מגרסות פתיתים, סודיות, עוצמתיות, בעלות פתח הזנה רחב, כושר גריסה מדהים, מיכל איסוף קשיח ורחב מימדים ועיצוב מרשים וחדשני.

כל המגרסות מצויידות ביחידת הזנה מיוחדת

שמן סיכה למגרסות נייר

על מנת לשמור על תקינות ואורך חיי המגרסה, כמו גם ביצועיה, נדרש לשמן את הסכינים מעת לעת.

כאשר נשמעים רעשים ו/או כושר הגריסה יורד יש להזליף שמן לתוך פתח ההזנה תוך כדי הפעלת מתג ה”רוורס” של …